سلام دريا...

خستگی‌ها را جمع كرده و با خودم برده بودم ساحل. كنار دريا. آتش كوچكي روشن و كنارش نشسته بوديم. تنها صداي موج می‌آمد و سوختن هيزم‌هاي كوچك كه بعضی‌هاشان تر بودند. فارغ بودم از خيلي از چالش‌ها و كم و زياد بودن‌ها....
شكرگذار سلامتي و نظاره‌گر بزرگي و آرامش دريا. سكوت....
آرام بودي و محو تماشا. نسيمي آمد. ايستادي. رو به سمت خراسان كردي. دست راستت را روي سينه‌ات گذاشتي و با لحني دوست‌داشتني گفتي:«السلام عليك يا امام‌ الرئوف». حظ كردم كه چگونه عظمت اقيانوس را به رخ دريا كشيدي. ايستادم. دست راستم را روي سينه‌ام گذاشتم. سلام دادم. دريا هم همنوا شد.دريا هم سلام داد.

/ 11 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سيدمحمد

آنانکه در جوار رضا آرميده اند کفران نعمت است بهشت آرزو کنند

حميد

گرفته موج در آغوش خويش عکس تو را دلم به ساده‌دلی‌های آب می‌سوزد ...

هری هالر

تو می فهمی... و من اين را می فهمم... دوستانی چون تو مرهمند.(مرا ياد کردی و شاد کردی)

طرسا

زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم...... خوش به حال شما،خوش به حال نسيم،خوش به حال دريا.