گوشواره‌های گيلاس...

دو شاخه از آن گيلاس‌هاي دوتايي را برداشتي و آويزان كردي به گوش‌هايت...
- ببين گوشواره‌هام قشنگن؟
و آغاز شد....ايستادي. دست راستت را رو به آسمان گرفتي و دست چپ را در امتدادش به طرف زمين. چرخيدي و واسطه شدي ...
 به سماع نشسته بودي. می‌خواندي : من ملك بودم و فردوس برين جايم بود....

عكس: مهرداد تاجديني

و اين داستان ادامه دارد....

/ 1 نظر / 6 بازدید